YON TI MO REMÈSIMAN !


Mwen chwazi di yon gran mèsi, byen fò, sou tout plas piblik ak tout moun, tout enstitisyon ki louvri avèk siksè yon nouvo chapit nan lavi m. Dezòmè, gras ak sipò nou, Skason Baptiste se yon jèn otè ki fè siksè. Mèsi anpil pou sa nou reprezante pou mwen nan nouvo etap sa.

Sipò nou ban mwen pa gen parèy. Kòm jèn ki renmen OZE, m te ka toujou oze ekri yon otobiyografi sou 25 premye ane m yo, men m garanti nou, li pa t ap rive pi lwen ke sou òdinatè m, si se pa te nou ki te akeyi l ak tout kè nou.

Nan sans sa, mwen pa jwenn mo pou m di mèsi ak plizyè santèn lektè / lektris ki te debake an foul nan 24èm edisyon Livres en Folie wikenn ki sot pase a.

Timoun yo, Jèn yo, Granmoun yo, mèsi pou konfyans nou plase nan mwen kòm jèn otè, malgre se te premye liv mwen, jan nou rive sou mwen, sou CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE… se tankou m te yon otè eksperimante ki abitye pwodui pou nou. Mwen wete chapo m byen ba pou m salye kiryozite entelektyèl nou. Nou montre m aklè mwen pa pou kont mwen nan travay sa.

Mèsi tou epi konpliman ak òganizatè gran evènman sa, Le Nouvelliste Haiti ak Unibank, san bliye lòt patnè yo, mwen pwomèt nou, m ap kontinye produi bonjan liv pou Livres en Folie ret vivan pandan lontan, paske gras ak evèvman sa, batay m ap mennen an favè jenès la jwenn yon nouvo teren, yon teren pou ide m yo layite, epi ret vivan.

Mwen pa ka bliye medya yo ki te ban m espas pou m pale de liv sa. M apresye sa anpil konsè ak konfrè m yo, nou te pote vwa m ale byen lwen, nan zòrèy ak devan je moun ki pi lwen yo. Mèsi tou ak Polis Nasyonal Dayiti ki te fè yon bon travay pou asire sekirite nan gran evènman sa.

Mwen remèsye tout moun ak enstitisyon ki te enplike de prè oubyen de lwen nan pwodiksyon zèv sa. Yon mèsi espesyal ak tout pèsonèl C3 Éditions yo pou konfyans nou te plase nan mwen.

Mèsi tou ak 49 jèn fanm kou gason ki te ofri tèt yo volontè pou anbasadè CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE… e travay yo a te rive sou tout moun, lektè, òganizatè ak otè ki te prezan, san bliye sila yo k ap viv nan peyi etranje. Travay pwomosyon otès ak anbasadè liv la te pote yon nouvote nan evènman sa k ap fèt depi 24 lane. Temwanyaj ak kòmantè òganizatè yo montre sa. Mesyedam anbasadè m yo, mwen fyè de nou. Kwè m si nou vle, m ap toujou gen yon dèt anvè nou.

Mwen pa ka inyore sipò plizyè milye moun k ap suiv mwen sou rezo sosyal yo, keseswa Facebook, Twitter, Instagram ak WhastApp. Gras ak nou, CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE… klase pami BEST-SELLER pou ane 2018 sa.

NB. Pi gwo satisfaksyon m, se pa kantite moun ki achte liv la. Men se pito kantite moun ki pral gen chans li l yo. Sa vle di, olye m ta Best-Seller pou tout moun ta depoze l nan yon tiwa , m ta prefere vann yon sèl liv epi li fè laviwonn Dayiti. Se pou sa mwen desann pri liv la 500 goud nan vant siyati an pwovens yo, yon fason pou plis moun ka gen aksè ofri tèt yo li kòm kado. Mwen rete kwè, istwa lavi m ka enspire lòt moun (timoun, jèn kou granmoun) ki swaf fè yon pa an avan, dayè se premye objektiv liv sa.

PS. Pou moun ki gen chans li liv la, m ap tann kritik nou… e se pou sa m bay chak lektè / lektris yon kat ki gen kowòdone m. Nou mèt kwè m, kritik nou yo deja byenvini, e yo pral sèvi m pou m amelyore pwochen liv mwen k ap soti an 2019.

Skason Baptiste
Otè
CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE

Précedent LIVRES EN FOLIE !
Suivant BRAVO POU CHAK GRENN MOUN KI TE PRAN INISYATIV EKRI YON LIV ANE SA