SKASON KI KOTE W TE YE YÈ NAN LAJOUNEN ?


Mwen ? Ki kote m te ye yè nan lajounen ?

Ebyen, yè nan lajounen, mwen te… (sa se egzakteman lè yon timoun pa konn leson l). Se konsa m santi m nan minit m ap reponn kesyon sa, m pa konn ki kote m te ye yè nan lajounen, m te oblije pran yon elan pou m ka reponn…

Bon… mwen pèdi wi la…. sa n panse si mwen rakonte nou kisa m te wè, kisa m te tande ak kisa m konprann, konsa nou menm nou ta an mezi wè ki kote m te ye yè nan lajounen ?

Yè dimanch 18 novanm nan, mwen te pran lari a depi 10 zè 30 nan maten, avèk objektif pou m al manifèste mande Leta « Règleman sou Kòb Petro Caribe a »… Pran moto mwen, pase nan estasyon gaz Dèlma 83, foul tank mwen, mwen te kòmanse santi aktivite komèsyal yo ap kontinye. Pandan m ap desann sou otowout Dèlma a m kòmanse enkyete lè m pa te rive kwaze ak okenn Tap-Tap (Kamyonèt), se te sèlman kèk grenn taksi moto.

Rive Kafou Ayewopò, Dèlma 28, li te 10 zè 42 nan maten, mwen depoze moto a,mwen lase bòt mwen, mwen touse pye pantalon m, rekase manch chemiz mwen (abiman militè / kaka jako) kamera m pansye nan kou m, pou m al frape pye m atè nan tèt Leta.

Kontrèman ak 17 Oktòb, mwen pa te kwaze ak twòp moun ki di tèt yo, yo se « PetroChallengers », men pito se te plis lidè Opozisyon, petèt se paske m pa t ap founi je gade tou, fòk mwen onèt avèk nou pou m di se 3.8 milya US la ki te enterese m, men non lidè « Ayiti Nou Vle A ».

Li te anviwon 11 zè 30 nan maten, nou poko te deplase, paske m pa te gen ase moun, kontrèman ak 17 Oktòb pase a, kote plizyè dizèn milye moun de deja nan rout ap revandike « Kot Kòb Petro Caribe A » nan lè sa.

Se te okazyon pou te ret tann yon gwoup manifestan ki t ap soti Lasalin ak Dèlma 2. Midi edmi konsa, 2 gwoup yo fè yon sèl, nou demare sou yon bon bit avèk vwa atis Don Kato k ap mande kòd pou mare nèg ak fanm ki ta vòlè lajan Petrto Caribe a… m ap pale nou de kanaval Brothers Posse 2018 la « Danse Petro ». Men toutan m ap monte sou wout Dèlma a, m te kòmanse santi m nan mitan 2 manifestasyon diferan: yonn k ap mande « Kot Kòb Petro Caribe A » ki se mesyedam « Ayiti Nou Vle A », yon lòt k ap mande « Demisyon rapido presto Prezidan Jovenel Moïse » ki se mesyedam Opozisyon an.

Soti Dèlma 28 pou rive nan Dèlma 40 B, m te kòmanse pedi gou « Ayiti Nou Vle A » nan bouch mwen… m te kòmanse santi yon ti gou anmè tankou fyèl (wòch ki t ap tire, vit ki t ap kraze), sa te ban m sansasyon m nan yon manifestasyon Opozisyon « Pitit Dessalines », pou plizyè lòt rezon :

1- Te gen plis drapo Opozisyon (Wouj ak Nwa) pase mayo #KotKòbPetroKaribeA.

2- Te gen plis foto ansyen Prezizan Jean Bertrand Aristide ak Moïse Jean-Charles olye de foto chèk 3.8 Milya US ki te konn genyen avan yo.

3- Pannkat ki t ap mande #KotKòbPetroKaribeA te mwens pase sa ki t ap mande demisyon Jovenel Moïse

4- Majorite nan eslogan ki t ap repete yo, pa te eslogan Ayiti mwen vle a. #KoupeTètBouleKay. Non plis, mwen pa kwè se eslogan #AyitiSaYoVleA, kidonk sa se pa pawòl « Ayiti Nou Vle A »

5- Kontrèman ak lòt jou manifestasyon yo, kote « PetroChallengers » yo konn ap kouri dèyè do Opozisyon pou yo pa mete pye nan manif yo, jounen yè a, se « PetroChallengers » yo ki t ap suiv manm Opozisyon yo ki te chèf de fil ak dapo nwa ak wouj nan men yo.

6- Rive anwo Dèlma mwen te gen lenpresyon, manifestan yo te santi se nan men Prezidan Jovenel Moïse kòb la ye, sa ki fè m konkli, yo t ap tann Prezidan an di « Oke nou mèt rantre lakay nou, m ap voye 3.8 Milya a nan BRH demen ». Yo te detèmine, yo p ap rantre san « Kòb Petro Karibe A », e se Jovenel espesyalman ki pou bay li.

7- Rive Petyon Vil, m vin gen yon lòt enpresyon, kote menm si Prezidan Jovenel Moïse ta di kontestatè yo « Men 3.8 milya ki mete nou nan lari a, li deja mare vòlè yo »… plizyè milye moun ki te bò kote m nan pa t ap satisfè toutan Prezidan an pa ta bay demisyon l.

8- Pandan n ap desann sou boudon, rive devan ansyen biwo PM Jean Henry Céant, m te kòmanse santi m nan yon manifestasyon kont gouvènman, pa rapò ak wòch ak boutèy ki t ap tire sou biwo notè a, san konte pawòl piman bouk ki t ap repete nan tout foul la.

9- Rive sou Channmas, vè 2 zè 30 nan aprèmidi, m te totalman konfime m nan yon manifestasyon rache manyòk, ban m teren an blanch. « PHTK pa dwe la, se Lavalas ki dwe la ».

10- Manifestasyon sa ki t ap fini devan Palman an sou bisantnè vè 4 è nan aprèmidi te pèmèt mwen li sou vizaj manifestan yo, yon santiman regrè, paske yo pa tande nan nouvèl « Radyo Tele Zénith » ki se radyo Opozisyon an, kote Prezidan Repiblik la ta demisyone. Aprèv, diskou anpil nan yo, se te, « Nou p ap kite Jovenel respire menm, demen lendi a, se menm ti bagay la… ».

APRE TOUT SA M TE WÈ AK SA M TE TANDE YO, MEN KISA M PANSE :

– Si m te nan yon manifestasyon Opozisyon, li te reyisi menm si objektif yo pa atenn ki te demisyon Jovenel Moïse. Yon objektif mwen pa kore, pakse m rete kwè Ayiti bezwen yon minimòm estabilite atò.

– Si mwen te nan yon manifetasyon « PetroChallengers » yo, li te echwe, paske batay sou teren an te plis KONT Jovenel Moïse olye POU Kòb Petro Caribe a.

– Wi, mwen an mezi di « Ayiti Nou Vle A » pedi kontwòl mouvman an, paske tout senpleman yo te mal kòmanse. Pa tanperaman mwen pa toujou la pou m kritike, men pito pou m sijere solisyon pou soti nan kriz epi fè prevansyon. E se sa ki fè depi lè « Challenge Petro Caribe » a te kòmanse sou rezo sosyal yo, non sèlman m pa janm sispann pote lide m, m toujou prezan sou beton an kòm manifestan, paske m toujou rete kwè dosye Petro Caribe a, se dosye nou tout, sitou sila yo ki se oprime yo.

– M panse « Ayiti Nou Vle A » fè gwo erè lè yo deside konvèti #Ashtag la an òganizasyon san yo pa an mezi bay ni kilès ki manm òganizasyon sa, ni kilès k ap dirije l. Pou yon òganizasyon legal egziste an Ayiti, ou bezwen pou pi piti 9 manm ki pa ta dwe sekrè.

– Èske n sonje nan premye manifestasyon « PetroChallengers » yo, mwen te toujou swete ak sijere pou yo asèpte opozisyon an manifèste te nan mitan yo kontrèman ak aksyon yo te poze nan premye Sit In 24 dawout 2018 la, devan Lakou Siperyè Dè Kont, kote yo t ap kouri dèye do tout moun ki pa nan mande « Kot Kòb Petro Caribe A » sou rezo sosyal.

– Èske n sonje, mwen te toujou swete ak sijere pou « PetroChallengers » yo itilize epsas (medya) tradisyonèl yo, konsa yo t ap rive sansibilize tout bon vre yon mas moun ki pa gen aksè ak entènèt. Ebyen jiska lansman « Ayiti Nou Vle A » ki fèt 11 novanm pase a sou rezo sosyal, yo te toujou trè retisan ak medya tradisyonèl yo.

– Olye pou « PetroChallengers » yo te pran an kont konsiderasyon m yo, yo te pito kouri dèyè do m, kòm kwa mwen ta kont mouvman Petro Caribe a, paske tout senpleman m pa nan #Challenge yonn lòt sou rezo sosyal.

– Menm moun ki te konn ap tchalendj mwen sou Twitter yo, yo sispann envesti lari yo, sa vle di, batay pou jwenn « Kòb Petro Caribe A », se te yon batay rezo sosyal pou anpil nan lèdè (lidè) sa yo. Sa ki pi grav la, menm moun ki te vle manje m yo, jodi a, yo fè pati de moun k ap kreye « Fake pages » ak « Fake News » sou do « Petro Challengers » yo, sa se pi gran prèv, mouvman an te kòmanse ak twòp « Fakes Lidè ». Jounen jodi a, pi fò nan fo lidè sa yo se konsiltan nan Primati ak palè Nasyonal. Antouka, yo jwenn Ayiti Yo Te Vle A yo menm.

ME POUKISA M TE SIJERE « PETROCHALLENGERS » YO ASÈPTE TOUT MOUN (VWA OPOZISYON) NAN MITAN YO, EPI ASÈPTE KOLABORE AK MEDYA RADISYONÈL YO TOU :

Jèn lidè « Mouvman Petro Caribe » yo te dwe asèpte depi nan premye Sit In devan Lakou Siperyè Dè Kont la, jou ki te 24 Dawout 2018 pase a, prezans manm Opozisyon an. Yo te dwe asèpte yo pa gen kontwòl lari a pou yo chèche pito gen kontwòl medya yo (rezo sosyal tankou tradisyonèl), konsa yo ta ranpòte batay pèsepsyon an, sitou lè n konnen se enfòmasyon / kominikasyon k ap mennen mond la. Sa vle di, « PetroChallengers » yo te pou kite Opozisyon an pran woulib sou yo sou beton an, jodi a pyès moun pa ta pa gen enpresyon « Mouvman Petro Caribe A» pedi lidèchip mouvman an nan lari a, puiske yo t ap fè yon sèl sou beton an depi nan kòmansman mouvman an. Manm « Ayiti Nou Vle A » t ap sèlman rete vijilan pou denonse ak deplore nan tout medya, zak vyolans sizanka ta genyen.

– Kòman m pral dakò « PetroChallengers » yo toujou gen kontwòl mouvman an, lè yo ap suiv nan manifestasyon jodi a lidè yo t ap bouskile avan, tandiske lidè sa yo t ap suiv yo nan manifestasyon pase yo kote se « PetroChallengers » yo ki te devan bann.

– Kòman m pral dakò « PetroChallengers » yo gen kontwòl mouvman an, lè m gade jèn « PetroChallengers » yo k ap suiv moun ak drapo Nwa e Wouj. Se koulè drapo a sa ? Pitit Dessalines nan ta sanble bon sou nou menm ki t ap manifèste pou « Kòb Petro Caribe A ».

– Kòman pral dakò manm « Ayiti Nou Vle A » gen kontwòl mouvman an, lè m konstate majorite moun ki pran lari a, pa gen aksè ak telefòn, vwa entènèt… sa vle di yo pa branche rezo sosyal… kote « Ayiti Nou Vle A » gen syèj sosyal li. Sa vle di, majorite nan manifestan yo pa manm òganizasyon sa ki fè tèt li defansè « Kòb Petro Caribe A ».

– Kòman m pral dakò « Jèn lidè Petro Caribe » yo gen kontwòl mouvman, pandan yo te fin envite m nan evènman 18 novanm nan, epi yo pa ka ban m rapò sou evènman an. Tandiske Opozisyon Pouvwa a gentan bay bilan manifestasyon li depi yè. Mesyedam « PetroChallengers » yo, si n ap mande rapò sou 3.8 milya dolas US Petro Caribe a, fòk nou an mezi bay rapò sou plizyè milye moun (jèn pou pi fò) ki te pran lari yè dimanch la, menm si nou pa bay nan tout peyi a, nou ta bay nan kapital la sèman, si se nou menm ki te konvoke yo vre.

APRE W FIN LI SA M TE WÈ, SA M TE TANDE AK SA M PANSE. OU A REPONN OU MENM ÈSKE M TE NAN YON MANIFESTASYON OPOZISYON POU VOYE PREZIDAN JOVENEL MOÏSE ALE. OUBYEN ÈSKE M TE NAN YON MANIFESTASYON « AYITI NOU VLE A » POU MANDE RAPÒ SOU « DOSYE PETRO KARIBE A ».

NB. M ap kontinye pran lari pou m al mande kont sou 3.8 Milya dola US Petro Caribe a, men m ap sispann al nan manifestasyon Opozisyon… Tanpri souple…. mesyedam « Ayiti Nou Vle A », m espere nou vle menm Ayiti ak mwen… nan sans sa, pa lage mouvman an nan wout. Si n bay vag, m ap lage tou, paske m pa gen kapasite pou m konvoke moun, m konsyan de sa. E non plis m pa deside suiv Opozisyon « ÔTE-TOI DE LÀ QUE JE M’Y METTE ».
PS. Pou sa ki gen awè ak sijesyon / konsèy yo… nan moman sa yo… mwen oblije bese tèt mwen byen ba, paske konsèy mwen yo pa janm byen vini, vwa pou ta aplike… okontrè se plis enmi m ap kreye chak jou m pale de « Kot Kòb Petro Caribe A », e se menm « PetroChallengers » yo k ap ban m dan di chak jou, sou baz, konsèy mwen yo, se ta konsèy pou yo ta pedi batay la, kòmsi nan tèt pa yo, Batay Petro Caribe a pa konsène m.

Skason Baptiste

Précedent VIVE LA JEUNESSE !!!
Suivant PLUSIEURS MILLIERS D’HAÏTIENS DÉNONCENT LA CORRUPTION