MANIFESTASYON DEVAN LAKOU SIPERYÈDÈKONT POU MANDE LETA KONT SAN CHÈCHE KONT


Jan m te toujou swete la, yon gwoup moun, tout kategori melanje, te deside pran beton an ayè vandredi 24 dawout 2018 la nan lide pou fòse Leta Ayisyen bay bon jan rapò sou 3.8 milya dola ameriken ki te la pou fè devlòpman isit an Ayiti nan kad pwogràm Petro Caribe a.

Sit-In sa ki te dewoule nan Lakou Pòtoprens devan egzakteman biwo Lakoudèkont, avni Kristòf te reyini plizyè santèn moun soti 10 zè nan maten pou rive anviwon 2 zè 30 nan aprèmidi.

Selon modòd yo, seri raseblan sa yo ap kontinye, e jodi samdi a menm se te tou pa moun Okap, vandredi k ap 31 dawout 2018 se ap nan vil Gonayiv, toujou pou egzije Leta bay rapò sou Kòb sa popilasyon an estime ki ta gagote.

MEN KÈK BAGAY MWEN SIJERE POU PWOCHEN RASANBLEMAN YO…

1- Fòk nou kòmanse planifye yon seri de manifestasyon nan tout 10 despatman peyi a an menm tan, sa m te ka rele manifestasyon jeneral (nasyonal), sa vle di, pou tout 10 depatman yo leve kanpe menm jou, nan menm lè a pou n ap revandike menm koz la « Rapò sou 3.8 milya dola Petro caribe a ».

2- Fòk nou evite mete tout moun nan menm panye, sa ka rive se pa tout moun ki te nan leta pandan epòk la ki ta va gagote oubyen vòlè lajan an, se sa ki fè nou dwe egzije bonjan ankèt pou n konnen egzakteman kilès ki ta koupab epi kilès ki ta inosan. Nan sans sa, fòk se Ekspè Nasyonal ak Ekspè Entanasyonal ki kredib epi endepandan pouki ta mennen ankèt sa.

3- Fòk nou plis toleran nan pwochèn manifestasyon yo paske #AyitiNouVleA pa ka konstrui nan eksklizyon. Sa vle di, mwen twouve li nòmal pou tout moun ki ta enterese manifèste kont koripsyon, fè sa kòm sadwa, san li pa resevwa menas nan menm pèsòn. Nou ka sèlman pa otorize moun sa pale nan non òganizatè yo si li pa ta enspire konfyans.

4- Fòk nou plis toleran tou anvè Atis nou yo, paske se pa wòl yo pou te fè n jwenn kòb la men se pito wòl Lajistis. M konprann yo ta kapab enfliyanse plis moun mete men nan chèche #KòbPetroCaribeA, men se pa yon rezon pou n agresif anvè yo sou baz yo pa ta patisipe nan #PetroCaribeChallenge. Anpil nan yo osi enterese pou n jwenn kòb la san yo pa pou otan te rantre nan tchalendj yonn lòt sou rezo sosyal.

5- Pandan n ap kontinye fè sansibilizasyon ak mobilizasyon sou rezo sosyal yo, fòk nou pa ta rejte medya tradisyonèl yo, mwen pa inyore fòs entènèt la, men gen yon seri de moun nou p ap janm rive atenn si n pa itilize radyo ak televizyon nou gen deja yo.

6- Pou sa ki gen awè ak emosyon ki ta va ap travèse nou, chak moun lib pou eksprime yo jan yo kapab. Men se pa yon rezon, pou n ta fè manifestasyon yo tounen seyans fotografik kote chak manifestan ta va ap chèche fè yon sèlfi ak kè kontan pou pibliye pandan n ap chèche anviwon 2,660,000,000,000.00 goud ki ta nan dlo. Sa vle di, nou bezwen pi byen jere emosyon n ap degaje yo, sitou nan foto ak videyo n ap pibliye sou entènèt. An n tan jou pwose a, konsa n a kòmanse griyen dan n sou chat mawon yo…

7- Nan pwochen rasanbleman yo, fòk nou mete fokis la sou #KòbPetroCaribeA men non sou moun ki vin chèche #KòbPetroCaribeA. Sa vle di, olye nou konsantre n sou kilès nou wè k ap vin manifèste pou mande kòb la, an n konsantre n pito sou kòman n ka fè pou n jwenn kòb la. Nan menm sans sa, pou moun k ap plenyen yo pa te wè Skason nan rasanbleman an, kontinye chèche tras Ska, mwen m ap kontinye chèche tras kòb la. CHAK MOUN CHÈCHE SA KI ENTERESE YO.

Kredi Foto : Big-Z Foto

Skason Baptiste

Précedent CHALLENGE SA PA ENTERESE M !!!
Suivant DEVLOPE YON MANTALITE BIZNIS

Pas de commentaire

Laisser une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *