LOL !!!


M poko ka LOL, avan kite m wete chapo m byen ba pou m salye memwa tout moun ki te pèdi lavi yo nan tranbleman tè ki te ravaje yon gran pati nan peyi Dayiti jou madi ki te 12 janvye 2010 la, mwen ap swete bon kouraj tou ak ou menm ki te pèdi yon pati nan kò w (men oubyen pye), e ak ou menm tou ki te pèdi yon pati nan fanmiy ou (paran, pitit, oswa yon zanmi). Bon kouraj tou ak ou menm ki te pèdi yon pati nan byen ou (kay oubyen biznis ou, elatriye). Sa gentan fin pase, siye dlo nan je w, mare senti w sere pandan n ap swete w sonje « 12 JANVYE 2010 PA TE YON FATALITE, SE PASKE NOU PA TE PARE ».

Kounye a kite m ri… LOL… Wi, mwen ri frè m ak sè m yo… Mwen pa ri paske jodi a se 12 janvye non. Mwen ri paske m wè se jodi samdi 12 janvye a anpil nan nou sonje se yon jou tankou jodi a te gen yon tranbleman tè ki te ravaje prèske tout depatman Lwès la. Yon katastròf ki te koze lanmò anviwon 85 milye moun.

LOL

Sa m ap di nou la se vre wi, jiska yè, prèske tout moun ki sonje Goudou Goudou jodi a te bliye l wi. Men nou tèlman odasye, nou pa ka asèpte nou te bliye si jodi 12 Janvye 2019 la t ap fè nou 9 lane apre tranbleman tè ki te sakaje tout Pòtoprens ak zòn ki pi prè l yo.

LOL

Wi, se prèske nou tout ki bliye, si se yon jou tankou jodi a, plizyè milye zo kòt te fè vwal pou peyi san chapo… Nou te bliye sa, jou a rive sou nou, nou sezi, nou pantan nan somèy nou, nou pran pòz nou te sonje…. Sa fè m panse a Gran Papa m, Papa Zo, lè l ap kabicha, ou parèt sou li, ou di gran Papa, apa w ap dodo, li sezi, li di w non, li p ap dodo, epoutan l te nan fon somèy…  Sa vle di 3/4 nan nou k ap di nou p ap janm bliye dat sa, se sezisman ki nan kò nou… nou sonje li sèlman lè dat la rive, ki vle di nou bliye li 364 jou nan ane a. Aprèv, nou toujou ap bay bòs machòkèt konstrui kay pou nou nenpòt ki fason, sou baz li koute nou mwens kòb, san n pa rann kont li ap koute nou plis vi tou SI TA GEN YON LÒT 12 JANVYE 2010 ANKÒ.

LOL

Poukisa n pa annik di, nou te bliye si bagay ki rele tranbleman tè a egziste…. dayè ret tann demen pou n wè si n ap tande yon aksyon / refleksyon DIRAB sou Goudou Goudou.

LOL

KÒMAN W PRAL DI M OU P AP JAN M BLIYE 12 JANVYE, PANDAN CHAK JOU W AP BAY YON LÒT 12 JANVYE 2010 TETE

Bon, m ap sispann LOL… M ap poze kesyon yo an granmoun…

Kisa ki eksplike an 2019, swa 9 lane apre dram sa , prèske tout moun ap pale de « Madi 12 janvye 2010 », vèb ki plis konjige yo se : « Madi inoubliyab », « 12 janvier je me souviens », « Nou pa ka bliye jou sa », elatriye. Sepandan aksyon ki plis konjige yo se : « Konstrui kay bò ravin », « Dòmi anba kay fisire », « Pentire kay nan mòn Jalouzi ki merite demoli ».

Se vre mwen konsyan gen kèk konstruiksyon ki respèkte prensip ak kondisyon #Parasismik, men se pa anpil. Leta ayisyen tou senpleman deside konstrui batiman piblik li yo ( kote lap frekante yo) #parasismik. Tandiske menm Leta sa ap dekore kay tout koulè nan mòn Jalouzi, yon zòn ou ka tou senpleman frape pye w atè byen fò epi sa w tande a tout kay yo blayi, mwen pa bezwen di w si ta gen yon lòt 12 janvye 2010, EPI W AP VIN DI M OU P AP JANM BLIYE JOU SA… EBYEN SE EKSPRÈ OU FÈ ? LOL

An verite mwen pa ka sispann LOL… 

Si pou anpil moun se KOMEMORASYON chak 12 janvye, pou anpil lòt se SELEBRASYON. Sa map di nou la a, se vre wi, si anpil nan nou pa bliye dat sa, se paske se dat sa ki te pèmèt yo soti tèt yo sou plan ekonomik. LOL… Wi fè m konfyans, gen anpil ayisyen kou etranje ki fout kontan lè gen katastròf natirèl anndan peyi a pou yo ka fè plis kòb nan maraton. Kòm madanm ak pitit yo aletranje, epi yo menm yo gen rezidans nan peyi etranje oubyen paspò etranje, yo priye maten midi swa pou menm ti bagay la ta pase, SE KOUNYE A M KONPRANN REZON KI KOZ OU P AP JAN M BLIYE DAT SA…

Si reyèlman ou p ap janm bliye dat sa, mwen envite w fè egzèsis sa. Pa janm reve yon jou bati oubyen achte yon kay ki pa respèkete prensip ak kondisyon #Parasismik pou SI TA GEN YON LÒT 12 JANVYE 2010 ANKÒ.

2 JANVYE 2010

Ou mèt bliye l nan pawòl, sonje l nan aksyon w ap poze yo… ! Sa vle di, 9 lane aprè, ki chanjman? Ki amelyorasyon ? Ki espwa pou vil Okap si li ta pase nan moman m ap pibliye tèks sa ?

Dènye kote tè a fè gwo tranble isit, se nan vil Pòdpè… se pa pare nou te pare ki fè pa gen plizyè milye moun ki trepase anba beton ak mazi, se BONDYE KI TE BON. Èske Bondye ap toujou bon nan sans sa, m pa konnen, m pa apot.

An palan de Komin Pòdpè, mwen pako gen 24 èd tan depi m sot la, m ap onèt ak nou, tout kondisyon yo reyini pou tout popilasyon an mouri si tè a ta fè yon bon tranble… Mwen pako ka rive konpran kisa ki eksplike vil sa ap pi mizerab chak jou pi plis… mwen t ap diskite sa ak Lorfils Wisly ak Richard Charles, 2 jèn gason ki preyokipe pa avni komin nan.

ANTOUKA JAN ANPIL NAN NOU KWÈ L LA, BONDYE BON, LI P AP KITE LA NATI WÈ ANBA NOU !PS. An verite, si n pa fè jwèt « Sonje » « Bliye » nou an, mwen menm pèsonèlman m t ap bliye si te gen yon 12 Janvye 2010 ki te fatal wi.

Skason Baptiste

Précedent LAKAY SE LAKAY, OU PA GEN DWA JANM BLIYE LAKAY OU !
Suivant COMPTE RENDU DE LECTURE DU LIVRE DE SKASON BAPTISTE