AYITI COMMUNITY TRUST (ACT), PREMYE FON DIRAB KI ETABLI ESPESYALMAN POU AYITI


Pòtoprens, Dimanch 15 Avril 2018 : Mwen rankontre epi diskite avèk bòd Ayiti Community Trust (ACT), ki se premye Fon Dirab ki etabli espesyalman pou peyi Dayiti, nan kad lansman ofisyèl yo nan Marriott Hotel, jedi 12 Avril pase a.

Rankont sa ki te dewoule nan sal Bwa Kayiman te òganize pa Ajans Ameriken pou Devlòpman Entènasyonal, yon rankont ki te reyini divès manm enpòtan nan ACT ak bayè de fon li yo, pami manm ACT ki te prezan, te genyen : Ghislain Gouraige Jr, Chèmanm komisyon; Michele King Soffer, Vis Chèpèsonn komisyon; Pierre Jonas Imbert, PDG Ko-Fondatè; Dr. Guerda Nicolas, Sekretè Komisyon epi Beatrice Dalencour Turnier, Jean Monestime ak Maryse Pénette-Kedar, ki se 3 Manm komisyon ACT. Te genyen tou kèk pèsonalite enpòtan nan medya isit, pami yo, Carel Pedre, Chokarella ak Fidele Yandy Frantz, Radyo Ibo.

Selon eksplikasyon bòd egzekitif Ayiti Community Trust (Fondasyon Ayiti Kominotè) (ACT), « Bay yon moun yon pwason, se ba l manje pou yon jou, tandiske montre yon moun peche pwason, se nouri l pou tout tan ». E se nan menm lojik sa yon gwoup Ayisyen k ap viv an Ayiti ak kèk etranje ki zanmi Ayiti mete yo ansanm pou etabli yon fondasyon kominote nan peyi a ki la poul kore ak don organizasyon kap travay isit. Fon sa ki gen kòm objektif pase a 20 millyon dola ameriken sou yon peryòd 5 lane ap la pou bay sipò dirab pou òganizasyon ayisyen an Ayiti nan twa sektè kle ki se : Anviwònman, Edikasyon Sivik ak Antreprenarya, nan lide pou bati yon Ayiti pi djanm, tankou slogan ACT a di l « Bati yon Ayiti pi djanm ».

Toujou selon eksplikasyon bòd egzekitif ACT a, pou fè fas ak kèk pwoblèm anviwònman isit, yo deja konsantre yo sou kesyon dlo a depi o kòmansman, e ACT ap aplike metòd ki tou nèf, ki entegre epi ki dirab pou amelyore kesyon pou gen dlo disponib pou tout moun kapab jwenn, ACT kwè tou nan renouvèlman epi nan pwoteksyon anviwònman an.

Sou kesyon antreprenarya a, responsab ACT yo bay tèt yo misyon, akonpanye divès òganizasyon an Ayiti ki kwè nan devlope lespri antrepriz nan mitan popilasyon an, sa k ap ogmante posibilite pou moun yo jwenn zouti ak konesans pou yo lanse antrepriz ki pèmèt moun fè bon kòb, kreye travay epi kontribye nan devlòpman ekonomik ki dirab nan kominote lokal yo.

Epi sou zafè Edikasyon Sivik la, ACT ap gen pou enplike l nan yon gwo kanpay edikasyon sivik nan Peyi Dayiti, yon kanpay k ap chita sou valè kiltirèl ak valè istorik, konsa ap gen yon efè pozitif sou mòd vi moun ap mennen nan kominote a pandan n ap bati yon sosyete sivil ki solid, selon reprezantan ACT ki te prezan yo.

Pou sa ki gen awè ak mòd fonksyònman Fon sa, dirijan ACT yo fè konnen, Gwoupman Òganizasyon Kominotè Ayiti a ap ranmase lajan nan mande antrepriz ak fondasyon ki bay sibvansyon / kòb, lajan ki ranmase a se lajan y ap jere pou fè lòt kòb pou yo kapab travay nan peyi Dayiti. Y ap depoze lajan ACT ranmase yo nan kès The Miami Foundation (patenè ACT), yonn nan pi gwo fondasyon kominote kap sèvi Miami depi plis pase 50 lane, ki se yon òganizasyon ki ede jere lajan òganizasyon benevòl san yo pa peye enpo sou lajan sa a. Enterè yo fè sou manman lajan dotasyon an se kòb sa a yo pral sèvi ak li pou yo finanse òganizasyon kominotè ki manm ACT epi ki demontre yo gen kapasite pou fè enpak sosyal isit an Ayiti.

Li enpòtan pou fè konnen, Ayiti Community Trust (ACT) k ap gouvènen pa yon Konsèy Direksyon vanyan ki gen 25 Ayisyen enpòtan ak zanmi Ayiti kap viv an Ayiti, Etazini, ak Kanada deja anrejistre an Ayiti epi l ap opere kòm yon fondasyon kominote sibvansyon. Li anrejistre kòm 501(c)3 òganizasyon nan peyi Etazini.

Pou plis enfòmasyon sou òganizasyon, Ayiti Community Trust (ACT), vizite sit entènèt yo.

Skason Baptiste

Précedent SKASON BAPTISTE, UNE AMBITION QUI DÉFIE SON ORIGINE !
Suivant « OSER ENTREPRENDRE : POURQUOI & COMMENT » ?

Pas de commentaire

Laisser une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *